Usługi - 537475-2018

06/12/2018    S235    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Opole: Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

2018/S 235-537475

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
al. W. Witosa 26
Opole
45-401
Polska
Osoba do kontaktów: Bernard Pancerz
Tel.: +48 4520114
E-mail: zamowienia@wcm.opole.pl
Faks: +48 4520121
Kod NUTS: PL

Adresy internetowe:

Główny adres: www.wcm.opole.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.usk.opole.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług transportu sanitarnego zespołem podstawowym „P” oraz zespołem niewymagającym opieki medycznej „T” na potrzeby działalności Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu

Numer referencyjny: TLZP/2-23/233/145/2018
II.1.2)Główny kod CPV
60130000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Świadczenie usług transportu sanitarnego zespołem podstawowym „P” oraz zespołem niewymagającym opieki medycznej „T” na potrzeby działalności Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu, 45-401 Opole, al. Wincentego Witosa 26, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Świadczenie usług transportu sanitarnego zespołem podstawowym „P” oraz zespołem niewymagającym opieki medycznej „T” na potrzeby działalności Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu

Lp Przedmiot/ trasy Ilość

1 Transport sanitarny „P” do 20 km / ryczałt 1080

Wyjazdów

2 Transport sanitarny „P” Szacowana ilość kilometrów powyżej 20 km. 40 000 km

3 Transport sanitarny „T” do 20 km / ryczałt 720

Wyjazdów

4 Transport sanitarny „T” Szacowana ilość kilometrów powyżej 20 km. 26 000 km

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wymagane jest wniesienie wadium zgodnie z art. 45 ustawy Pzp w wysokości: 3 000,00 PLN Zamawiający zastosuje procedurę art. 24aa Pzp.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzone zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym KE (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (wzór JEDZ stanowi załącznik do SIWZ). Formularz oświadczenia jest dostępny na stronach internetowych: https://www.uzp.gov.pl; www.usk.opole.pl; https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzone zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym KE (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (wzór JEDZ stanowi załącznik do SIWZ). Formularz oświadczenia jest dostępny na stronach internetowych: https://www.uzp.gov.pl; www.usk.opole.pl; https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzone zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym KE (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (wzór JEDZ stanowi załącznik do SIWZ). Formularz oświadczenia jest dostępny na stronach internetowych: https://www.uzp.gov.pl; www.usk.opole.pl; https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Wykonawca zapewnia realizację przedmiotu zamówienia przez personel posiadający wymagane prawem kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie w szczególności spełnia wymagania określone w Ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym z 8.9.2006 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2195).

2. Wykonawca deklaruje gotowość realizacji przedmiotu zamówienia przez 7 dni w tygodniu - 24 godziny na dobę tj. całodobowo i codziennie.

3. Wykonawca dysponuje środkami transportu do należytego wykonania przedmiotu umowy, które spełniają wymagania określone w art. 36 ust. 2 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz spełniają cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane.

4. Wykonawca zapewnia realizację przedmiotu zamówienia środkami transportu sanitarnego spełniającymi wymagania określone w SIWZ i posiadającymi aktualny pakiet ubezpieczeń OC, NW oraz aktualne badania techniczne.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/01/2019
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 08/01/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

31.10.2019 r.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania,

W celu potwierdzenia spełnienia warunków dotyczących przedmiotu zamówienia należy przedstawić:

b) Oświadczenie wykonawcy, iż usługi transportowe pacjentów będzie świadczył zespół podstawowy zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy z 8.9.2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2017 r. nr 2195) złożony z co najmniej 2 osób uprawnionych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarki systemu lub ratownika medycznego. W skład zespołu winien wchodzić kierowca, w przypadku gdy żaden z członków zespołu ratownictwa medycznego nie posiada prawa jazdy kategorii B oraz nie spełnia warunków, o których mowa w art. 106 ust. 1 ustawy z 5.1.2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2017 poz. 978);

c) Oświadczenie wykonawcy iż, posiadane środki transportu sanitarnego którymi będzie świadczył usługi transportowe pacjentów spełniają cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane Polska Norma PN- EN 1789+A1:2011 Pojazdy medyczne i ich wyposażenie - Ambulanse drogowe lub wg normy równoważnej;

d) oświadczenie wykonawcy, iż zatrudnia lub zatrudni w celu realizacji przedmiotowej umowy osobę wykonującą czynności w zakresie realizacji zamówienia, na podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a Pzp. tj. co najmniej osoby na stanowisku osoby koordynującej ds. transportu /kierownika ds. transportu zatrudnionego.

Dokumenty składane przez Wykonawców zagranicznych:

a) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej pkt. a) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Sposób korzystania oraz rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy Działu VI art. 179 do art. 198g ustawy Pzp.

1. Odwołanie

1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

2) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4) Terminy do wniesienia odwołania reguluje art. 182 ustawy Pzp.

5) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

2. Skarga do sądu

1) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

2) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

3) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 roku – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

4) Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu tego nie stosuje się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/12/2018