Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
strona główna  dodaj do ulubionych  drukuj stronę
   Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu
   Uniwersytecki Szpital Kliniczny w OpoluOddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Ordynator:
lek. med. Maciej Gawor
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
specjalista medycyny ratunkowej
e-mail: macgawor@interia.pl

telefony:
  ordynator   77 45 20 300
  pokój lekarzy   77 45 20 302
  FAX   77 45 20 303
  sekretariat   77 45 20 304
  pielęgniarka oddziałowa   77 45 20 305
  konsola pielęgniarek   77 45 20 952
  konsola pielęgniarek   77 45 20 953

e-mail: oait@wcm.opole.pl

Zespół Oddziału stanowią:

Starsi asystenci:
dr n. med. Ryszard Gawda (zastępca ordynatora), dr n. med. Tomasz Czarnik, lek. med. Katarzyna Gacek, lek. med. Magdalena Maj, lek. med. Maciej Marszalski, lek. med. Jurij Murenko, lek. med. Jolanta Piwoda, lek. med. Maciej Piwoda, lek. med. Rahim Said, lek. med. Maja Rusek-Skóra, lek. med. Beata Władyga
 
W trakcie specjalizacji:
lek. med. Kamil Filipiak, lek. med. Dorota Granatowska, lek. med. Aleksandra Kiwus, lek. med. Anna Mączko
 
Rezydenci:
lek. med. Tatiana Isayenko, lek. med. Marta Miodońska, lek. med. Maciej Molsa, lek. med. Marta Ornat, lek. med. Natalia Pelczar, lek. med. Natalia Pidzik, lek. med. Marek Piętka, lek. med. Zuzanna Rogalska, lek. med. Jakub Stachowicz, lek. med. Mateusz Stanisz, lek. med. Kornelia Szymanowicz, lek. med. Dawid Walicki
 
Mgr Wiesława Grabska - pielęgniarka oddziałowa kierująca zespołem 25 pielęgniarek
 
Mgr Wojciech Wolański, mgr Michał Kalinowski - prowadzący rehabilitację chorych w OAiIT
 
Mgr Ewa Krzyształowicz - kierująca Sekretariatem OAiIT
 

Lekarze Oddziału są czynnymi członkami specjalistycznych towarzystw naukowych: Society of Critical Care Medicine, European Society of Intensive Care Medicine, European Society of Anaesthesiology, Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
Mgr Wiesława Grabska od roku 2010 jest przewodniczącą Oddziału Opolskiego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki.

Intensywna terapia

Oddział posiada 11 stanowisk do prowadzenia intensywnej terapii pacjentów dorosłych, jest największym i w pełni wieloprofilowym oddziałem tego typu na Opolszczyźnie. Działalność Oddziału skoncentrowana jest na leczeniu następstw urazów wielonarządowych, terapii pacjentów po nagłym zatrzymaniu krążenia oraz chorych z niewydolnością wielonarządową (układu oddechowego, nerek, krążenia)

Oddział jest dobrze skomunikowany z Oddziałem Ratunkowym oraz Zakładem Diagnostyki Obrazowej - umożliwia to sprawne prowadzenie diagnostyki chorego z urazami mnogimi. Będąc częścią wieloprofilowego szpitala zabiegowego, OAiIT jest naturalnym miejscem leczenia chorych wymagających prowadzenia intensywnej terapii po rozległych zabiegach chirurgicznych.

Najczęstsze zadania realizowane przez Oddział to:

terapia chorych we wstrząsie septycznym wymagających leczenia z powodu objawów niewydolności wielonarządowe
leczenie niewydolności oddechowej przez prowadzenie inwazyjnej i nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej z wykorzystaniem respiratorów firm Draeger i Getinge
kompleksowa terapia poresuscytacyjna chorych po nagłym zatrzymaniu krążenia, włącznie z prowadzeniem hipotermii terapeutycznej z wykorzystaniem aparatu CritiCool firmy MTRE do prowadzenia kontrolowanej hipotermii zewnętrznej
leczenie wstrząsu kardiogennego w oparciu o monitorowanie hemodynamiczne i ultrasonograficzne i z wykorzystaniem kontrapulsacji aortalnej
stosowanie technik nerkozastępczych z użyciem aparatów Prismaflex firmy Gambro w ostrym uszkodzeniu nerek
prowadzenie zabiegów plazmaferezy leczniczej u chorych z objawami niewydolności oddechowej w przebiegu chorób autoimmunologicznych

W Oddziale od roku 2008 prowadzone jest kompleksowe postępowanie poresuscytacyjne u chorych po nagłym zatrzymaniu krążenia i skutecznej resuscytacji w oparciu o autorski protokół poresuscytacyjny opracowany na podstawie aktualizowanych co 5 lat zaleceń Europejskiej Rady Resuscytacji. W ostatnich latach w OAiIT doprowadziliśmy do szerokiego wdrożenia ultrasonografii do rutynowego stosowania w intensywnej terapii. Wykorzystuje się ją w diagnostyce układu krążenia i układu oddechowego oraz we wszystkich procedurach inwazyjnych - kaniulacji naczyń centralnych i tętnic, torakocentezie oraz tracheotomii przezskórnej. Od roku 2015 odbywa się to z udziałem aparatów ultrasonograficznych serii Affinity firmy Philips.

Zgodnie z obowiązującymi zaleceniami współczesnej intensywnej terapii, duża uwaga w Oddziale jest położona na prowadzenie kompleksowej rehabilitacji pacjentów. Prócz rutynowo stosowanych metod, fizjoterapia w OAiIT w ostatnim okresie została wzbogacona o korzystanie z zaawansowanego urządzenia do prowadzenia terapii motorycznej kończyn (MOTOMed Letto 2 firmy Reck)) oraz profesjonalnego pionizatora pacjentów (Baffin firmy LiW Care Technology)

Anestezjologia

Działalność anestezjologiczna lekarzy OAiIT ma miejsce w salach zabiegowych Bloku Operacyjnego - rocznie w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu przeprowadza się niespełna 10 tysięcy znieczuleń. Znieczulenie ogólne wykonuje się w oparciu o wykorzystanie nowoczesnych aparatów anestetycznych firmy Draeger. Wszystkie znieczulenia nerwów obwodowych przeprowadza się pod kontrolą obrazowania wykonywanego w czasie rzeczywistym z użyciem ultrasonografów firmy Esaote i Konica-Minolta.

Znieczulenia prowadzi się również poza salami operacyjnymi do małoinwazyjnych i nieinwazyjnych zabiegów diagnostycznych takich jak: endoskopowe badanie przewodu pokarmowego, przezprzełykowa echokardiografia, badanie za pomocą magnetycznego rezonansu jądrowego i tomografu komputerowego.

Główne kierunki działalności anestezjologicznej polegają na:

znieczuleniach do operacji z zakresu chirurgii ogólnej, w tym laparoskopowych i bariatrycznych oraz chirurgii naczyniowej, włącznie z operacjami brzusznego odcinka aorty
znieczuleniach do zabiegów endowaskularnych, w tym do implantacji stentów do brzusznego odcinka aorty
znieczuleniach do zabiegów chirurgii dziecięcej, w tym operacji wad wrodzonych noworodków takich jak przepuklina oponowo-rdzeniowa, przetrwały przewód tętniczy Botalla
znieczuleniach do operacji neurochirurgicznych, w tym resekcji guzów mózgu, klipsowania tętniaków mózgowych, ewakuacji krwiaków przymózgowych
znieczuleniach do zabiegów z zakresu chirurgii urazowo-ortopedycznej, chirurgii szczękowo-twarzowej, urologii, laryngologii i okulistyki

Anestezjolodzy OAiIT czynnie uczestniczą we wszystkich etapach postępowania okołooperacyjnego polegającego na:

przygotowaniu pacjenta do zabiegu z optymalizacją układu krążenia i oddechowego oraz zminimalizowaniem stresu przed operacją
przeprowadzeniu znieczulenia w trakcie operacji z monitorowaniem stanu organizmu i przeciwdziałaniem możliwym powikłaniom
prowadzeniu nadzoru i terapii, w tym rozpoczęcie skutecznego leczenia przeciwbólowego w okresie pooperacyjnym


Publikacje

Chronologiczne zestawienie artykułów i prac badawczych opublikowanych przez lekarzy i fizjoterapeutów OAiIT w historii Oddziału:

1. Czarnik T, Gawda R, Latka D, Kolodziej W, Sznajd-Weron K, Weron R. Noninvasive measurement of intracranial pressure: is it possible? J Trauma. 2007 Jan;62(1):207-11
2. Czarnik T, Gawda R, Kolodziej W, Latka D, Sznajd-Weron K, Weron R. Associations between intracranial pressure, intraocular pressure and mean arterial pressure in patients with traumatic and non-traumatic brain injuries. Injury. 2009 Jan;40(1):33-9
3. Czarnik T, Gawda R, Perkowski T, Weron R. Supraclavicular approach is an easy and safe method of subclavian vein catheterization even in mechanically ventilated patients: analysis of 370 attempts. Anesthesiology. 2009 Aug;111(2):334-9
4. Gawor M., Greń A.: Intubacja tchawiczo-podbródkowa jako alternatywa tracheotomii u pacjentów z urazami twarzo-czaszki. Materiały VI Zjazdu PTPAiIO Kościelisko 2009, str. 159-163
5. Trejnowska E, Popovich MJ. Management of sepsis in the ICU. Int Anesthesiol Clin. 2009 Winter;47(1):55-66
6. Kucharski A, Gawor M, Kaplita M. Program donacyjny w PS ZOZ Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu w: "Społeczno-etyczne aspekty transplantologii." Kuzyszyn Z (red.), Wrocław, Continuo 2011 ISBN 978-83-62182-21-3
7. Gawor M, Łątka D, Burdynowski K. Pourazowa przetoka przełykowo-skórna zakażona grzybami skutecznie leczona anidulafunginą (Ecalta) - opis przypadku. w "Ciężkie zakażenia szpitalne - problem interdyscyplinarny." Dzierżanowska D (red.) Evereth 2013, 11-19
8. Gawor J, Gawor M. Faryngotomia i faryngostomia w zabiegach stomatologicznych i chirurgii szczękowej. Mag Wet 2014;23(1):49-55
9. Bęgowska-Falkowska A, Wolański W. Fizjoterapia wspomagająca leczenie chirurgiczne schorzeń zapalnych opłucnej u dzieci. Standardy Medyczne - Problemy Chirurgii Dziecięcej 2014;2:146-151.
10. Czarnik T, Gawda R, Nowotarski J. Real-time, ultrasound-guided infraclavicular axillary vein cannulation for renal replacement therapy in the critical care unit-A prospective intervention study. J Crit Care. 2015 Jun;30(3):624-8
11. Wolański W, Bęgowska-Falkowska A, Słonka K, Hyla-Klekot L. The significance of physiotherapy in the treatment of children with multiple traumatic injuries. Physiotherapy Quarterly 2015;23(1):9-16
12. Gawda R, Czarnik T, Weron R, Nowotarski J. A new infraclavicular landmark-based approach to the axillary vein as an alternative method of central venous cannulation. J Vasc Access 2016 May;17(3):273-278.
13. Gawor M. Metody wentylacji mechanicznej w resuscytacji krążeniowo-oddechowej - aktualne wytyczne. Ogólnopolski Przegląd Medyczny 2016; 1-2:30-37.
14. Czarnik T, Gawda R, Nowotarski J. Real-time ultrasound-guided infraclavicular axillary vein cannulation: A prospective study in mechanically ventilated critically ill patients. J Crit Care. 2016 Jun;33:32-37.
15. Gawda R, Czarnik T, Łysenko L. Infraclavicular access to the axillary vein - new possibilities for the catheterization of the central veins in the intensive care unit. Anaesthesiol Intensive Ther 2016;48(5):360-366
16. Gawda R, Czarnik T. A systematic approach to ultrasound-guided central venous catheter placement - desirable modifications. Crit Care 2017 Dec;21(1):299
17. Czarnik T, Czarnik A, Gawda R, Gawor M, Piwoda M, Marszalski M, Maj M, Chrzan O, Said R, Rusek-Skora M, Ornat M, Filipiak K, Stachowicz J, Kaplon R, Czuczwar M. Vitamin D kinetics in the acute phase of critical illness: A prospective observational study. J Crit Care 2018 Feb;43:294-299


 
                                                                                                                                                                                                                                                                                               
MISJA SZPITALA:
Nie szkodzić,
lecz działać dla dobra chorego
2005-18 Data aktualizacji:
2018.01.30 14:20