Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
strona główna  dodaj do ulubionych  drukuj stronę
   Fundusze strukturalne
   Uniwersytecki Szpital Kliniczny w OpoluFundusze strukturalne2018   Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Uniwersyteckim Szpitalu KlinicznymProjekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 248 560,00 zł:

- Dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 211 276,00 zł, co stanowi 85 % wydatków kwalifikowalnych Projektu,

- Krajowe środki publiczne - dotacja celowa w kwocie 37 284,00 zł, co stanowi 15 % wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Przedmiotem projektu jest poprawa infrastruktury sprzętowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego co przełoży się na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa w przypadku stanu zagrożenia życia i zdrowia.

Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację celów bezpośrednich:
 • Zapewnienie pacjentowi wysokiej jakości usług ratownictwa medycznego opartego o nowoczesną bazę aparatury medycznej;
 • Wpisanie się w standard tzw. "złotej godziny", od momentu podjęcia pacjenta, do jego obecności na bloku, po przeprowadzonych badaniach diagnostycznych;
 • Zwiększenie szans uratowania życia pacjenta w przypadkach ciężkich;
 • Poprawę stanu infrastruktury ochrony zdrowia zapewniającej dostępność specjalistycznych świadczeń zdrowotnych.

  2018   Moje wewnętrzne JA  Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu informuje, iż nie będzie realizował projektu pn. "Moje wewnętrzne Ja" w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie.

  2018   Poprawa efektywności działania Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej w Publicznym Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia poprzez wymianę niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz remont  Aktualizacja w związku z aneksem nr RPOP.10.01.01-16-0010/17-02 z dnia 9 marca 2018 roku do umowy o dofinansowanie.

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

  Całkowita wartość Projektu wynosi: 3 034 490,74 zł.

  Dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 1 998 861,61 zł, co stanowi nie więcej niż 65,87 % wydatków kwalifikowanych Projektu.

  Wkład własny w kwocie 1 035 629,13 zł, co stanowi najmniej 34,13 % wydatków kwalifikowanych Projektu.  2018   Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych oraz e-usług w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

  Całkowita wartość Projektu wynosi: 1 964 773,12 zł.
  Dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 1 670 057,15 zł, co stanowi 85 % wydatków kwalifikowanych Projektu.

  Wkład własny w kwocie 294 715,97 zł, co stanowi 15 % wydatków kwalifikowanych Projektu.

  Dzięki realizacji projektu zostanie zrealizowany cel wyznaczony dla X Osi Priorytetowej RPO WO 2014 - 2020 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, a dokładniej cel szczegółowy 4 Działania 10.3 - Zwiększenie dostępności e-usług publicznych.

  Projekt zakłada rozwój e-usług zdrowotnych. Głównym celem jest stworzenie infrastruktury teleinformatycznej umożliwiającej uruchomienie e-usług z zakresu ochrony zdrowia na poziomie, co najmniej regionalnym oraz upowszechnianie technik ICT. Ponadto projekt przyczyni się do zwiększenia dostępu pracowników Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu, Instytucji współpracujących jak i Beneficjentów pomocy i członków ich rodzin do e-usług publicznych.

  Cele ogólne, które zostaną osiągnięte w ramach projektu:
 • Stworzenie warunków rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez poprawę poziomu dostępu do nowoczesnych technologii teleinformatycznych, w tym poprawę dostępu do informacji medycznej mieszkańców Opolszczyzny;
 • Tworzenie warunków dla wzrostu gospodarczego i podnoszenia konkurencyjności województwa opolskiego;
 • Podniesienie jakości życia mieszkańców województwa opolskiego dzięki poprawie standardów leczenia i dostępu do usług medycznych;
 • Poprawa jakości procesu leczenia i zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów;
 • Podniesienie efektywności ekonomicznej systemu ochrony zdrowia i zwiększenie dostępności do usług dla obywateli;
 • Usprawnienie procesu zarządzania ochroną zdrowia na poziomie wojewódzkim, regionalnym i lokalnym;
 • Udostępnienie zanonimizowanych danych medycznych w celach dydaktycznych jednostkom naukowym, przede wszystkim studentom nowego wydziału lekarskiego na Uniwersytecie Opolskim.

  2018   Poprawa efektywności działania Oddziałów i Zakładów w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu w zakresie infrastruktury poprzez zakup i wymianę niezbędnego sprzętu, wyposażenia oraz remont  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

  Całkowita wartość Projektu wynosi: 27 133 831,85 zł

  Dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 23 063 757,07 zł, co stanowi 85 % wydatków kwalifikowanych Projektu.

  Pozostała kwota Projektu stanowi wkład własny beneficjenta i obejmuje:
  - 4 070 074, 78 zł - 15 % wydatków kwalifikowanych Projektu (wkład własny ze środków budżetu państwa - dotacja celowa).

  Przedmiotem projektu jest zakup i instalacja aparatury i sprzętu medycznego na czterech oddziałach szpitalnych i w czterech zakładach diagnostyki:
 • Oddział Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii Diabetologii i Endokrynologii,
 • Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
 • Oddział Neurochirurgii,
 • Oddział Pediatrii,
 • Zakład Diagnostyki Obrazowej,
 • Zakład Medycyny Sądowej Pracownia Toksykologii,
 • Zakład Mikrobiologii,
 • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej,
  mieszczących się w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu, który umożliwi wymianę starego, nieefektywnego i bardzo wyeksploatowanego wyposażenia medycznego. Projekt dotyczy również zakupu sprzętu niezbędnego do świadczenia zakontraktowanych usług medycznych, nie zwiększając zakresu świadczonych usług. Dotyczy także prac remontowych niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia robót budowlanych. Cele oraz przedmiot projektu w szczególności ukierunkowane są na poprawę efektywności działania oddziałów szpitalnych oraz współpracujących z nimi zakładów diagnostyki, działających na rzecz osób dorosłych z chorobami układu kostno-stawowo-mięśniowymi oraz dla dzieci.

  Celem nadrzędnym projektu jest poprawa efektywności i jakości usług medycznych świadczonych przez oddziały i zakłady diagnostyki wspierające profilaktykę, diagnostykę i leczenie chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego oraz chorób dzieci w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu.  2018   Przebudowa i doposażenie w aparaturę medyczną Centrum Urazowego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu w celu zwiększenia dostępności i skuteczności udzielania świadczeń medycznych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

  Całkowita wartość Projektu wynosi: 6 006 934,54 zł.

  Dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 3 400 000,00 zł, co stanowi 85 % wydatków kwalifikowanych Projektu.

  Pozostała kwota Projektu stanowi wkład własny beneficjenta i obejmuje:

  - 600 000,00 zł - 15 % wydatków kwalifikowanych Projektu (wkład własny ze środków budżetu państwa - dotacja celowa),
  - 2 006 934,54 zł - wydatki niekwalifikowane kosztów Projektu.

  66,19 % wszystkich kosztów w ramach projektu stanowią koszty kwalifikowane.


  Przedmiotem projektu jest modernizacja i doposażenie Centrum Urazowego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu, poprzez rozbudowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz zakup aparatury i wyposażenia.

  Celem nadrzędnym projektu jest poprawa jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz efektywności systemu ratownictwa medycznego.

  Cel zostanie zrealizowany poprzez realizację poniższych celów bezpośrednich:
 • Zapewnienie pacjentowi niezwłocznego przyjęcia do najbliższego zakładu zdrowotnego udzielającego wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych oraz badań diagnostycznych, w jak najszerszym zakresie;
 • Wpisanie się w standard tzw. "złotej godziny", od momentu podjęcia pacjenta, do jego obecności na bloku, po przeprowadzonych badaniach diagnostycznych;
 • Zwiększenie szans uratowania życia pacjenta w przypadkach ciężkich;
 • Poprawę jakości zaopatrywania pacjentów pod katem ich prywatności;
 • Poprawę funkcjonalności oddziału w celu bardziej efektywnego wykorzystania pracy personelu medycznego;
 • Poprawę stanu infrastruktury ochrony zdrowia zapewniającej dostępność specjalistycznych i wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych;
 • Poprawę stanu infrastruktury ochrony zdrowia w celu dostosowania do wymogów ochrony środowiska i efektywności energetycznej.  2017   Poprawa efektywności działania Oddziałów szpitalnych Kardiologii i Kardiochirurgii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia przez wymianę niezbędnego sprzętu i wyposażenia  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

  Całkowita wartość Projektu wynosi: 4 188 472,84 zł.

  Dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 3 560 201,91 zł, co stanowi 85 % wydatków kwalifikowanych Projektu.

  Krajowe środki publiczne w kwocie 628 270,93 zł, co stanowi 15 % wydatków kwalifikowanych Projektu.

  Przedmiotem projektu jest zakup i instalacja aparatury i sprzętu medycznego na dwóch oddziałach szpitalnych: Kardiologii i Kardiochirurgii mieszczących się w USK w Opolu, który umożliwi wymianę starego, nieefektywnego wyposażenia medycznego tych oddziałów oraz pozwoli na zakup dodatkowego sprzętu.

  Celem nadrzędnym projektu jest poprawa efektywności i jakości usług medycznych świadczonych przez Odziały Kardiologii i Kardiochirurgii USK w Opolu w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez realizację celów bezpośrednich jakie wynikają z analizy problemów i potrzeb Beneficjenta takich jak:
  1. Wzrost poziomu bezpieczeństwa pacjentów.
  2. Poprawa stanu zdrowia osób z chorobami układu krążenia.
  3. Szybsza rekonwalescencja pacjentów poddanych zabiegom kardiologicznym - prognozuje się iż czas oczekiwania na badanie skróci się o 20% co z kolei przełoży się na skrócenie czasu pobytu w szpitalu.
  4. Aktywizacja zawodowa osób z chorobami układu krążenia oraz skrócenie czasu absencji chorobowej.
  5. Uzyskanie statusu szpitala klinicznego - współpraca dydaktyczna, badawcza z Uniwersytetem Opolskim.
  6. Osiągnięcie III poziomu referencyjnego przez USK w Opolu.
  7. Wymiana sprzętu medycznego i wyposażenia Oddziałów Kardiologii i Kardiochirurgii na nowoczesny i efektywny.
  8. Wykorzystywanie nowoczesnego sprzętu diagnostycznego i ułatwienie dostępu do niego dla pacjentów i personelu medycznego.
  9. Poprawa warunków użytkowania Oddziałów Kardiologii i Kardiochirurgii.
  10. Zwiększenie jakości wykonywanych badań, dzięki wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu medycznego.
  11. Zwiększenie komfortu przebywania pacjentów na oddziałach podczas leczenia szpitalnego oraz poprawa warunków pracy personelu medycznego.
  12. Kompleksowość świadczonych usług medycznych.
  13. Wymiana infrastruktury USK w Opolu na dwóch Oddziałach: Kardiologii i Kardiochirurgii.

  Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż Instytucja Zarządzająca stworzyła proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

  W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:
 • skorzystać z formularza na dedykowanej stronie https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/ lub
 • wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl  2017   Moje wewnętrzne JA
  Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu wraz z Partnerem Projektu - Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Opolskim Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu, realizują zgodnie z Umową o dofinansowanie nr RPOP.07.04.00-16-0001/17-00 projekt pn. "Moje wewnętrzne JA" - program zdrowotny przeciwdziałający zachorowaniom na raka jelita grubego dla osób z woj. Opolskiego w wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego oraz osób w wieku 40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego, a także osób w wieku 25-49 lat z rodziny z zespołem Lyncha, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działania 7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej w zakresie profilaktyki raka jelita grubego i raka piersi, Osi VII- Konkurencyjny rynek pracy.

  Kwota dofinansowania :
  - Całkowite koszty projektu : 5 869 975,02 zł
  - Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości : 4 989 400,39 zł
  - Dofinansowanie z Budżetu Państwa : 586 997,50 zł
  - Wkład własny : 293 577,13 zł

  Realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ na zmniejszenie zapadalności na raka jelita grubego w województwie opolskim dzięki objęciu wsparciem 6000 końcowych beneficjentów z wyodrębnionej grupy docelowej poprzez badania w zakresie profilaktyki pierwotnej oraz wtórnej, usuwanie zmian łagodnych zanim przejdą w formę złośliwą.
  W ramach projektu oprócz badań kolonoskopowych w pełnym znieczuleniu planuje się przeprowadzenie obszernej kampanii medialnej edukacyjnej i informacyjnej, pozwalającej na zmianę podejścia społeczeństwa do badań profilaktycznych raka jelita grubego.
  Celem projektu jest również zwiększenie odsetka wyleczenia dzięki wykryciu wczesnego stadium choroby lub stanów przedrakowych, obniżenie kosztów leczenia nowotworów w skali województwa, obniżenie umieralności na raka jelita grubego, przeciwdziałanie wykluczeniu z rynku pracy osób w wieku aktywności zawodowej.
  Grupy docelowe, do których projekt jest skierowany to osoby z woj. Opolskiego w wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego , osoby w wieku 40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego, a także osoby w wieku 25-49 lat z rodziny z zespołem Lyncha.

  Zadania planowane do realizacji w ramach projektu :
  1. Powołanie Rady Projektu
  2. Adaptacja pomieszczeń do badań kolonoskopowych
  3. Zakup sprzętu medycznego do badań kolonoskopowych
  4. Działania edukacyjno-informacyjne - kampania medialna
  5. Działania edukacyjno-informacyjne - szkolenia i konferencje
  6. Działania edukacyjno-informacyjne - uzupełniające
  7. Wizyty kwalifikujące do badań kolonoskopowych
  8. Wykonanie badań kolonoskopowych - 100% badań w znieczuleniu
  9. Zapewnienie dojazdu do miejsca realizacji usługi zdrowotnej i z powrotem
  10. Zapewnienie opieki nad osobą niesamodzielną korzystającą z usługi zdrowotnej w ramach projektu.
  11. Promocja projektu

  Założone wskaźniki do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu :
  - liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS z zakresu profilaktyki nowotworu jelita grubego - 3 840 kobiet i 2160 mężczyzn - ogółem 6 000
  - liczba podmiotów leczniczych objętych wsparciem świadczących usługi zdrowotne - 2
  - liczba szpitali objętych wsparciem świadczących usługi zdrowotne - 2

  Umowa o dofinansowanie Projektu została zawarta w dniu 28.08.2017r.
  Okres realizacji Projektu trwa 2 lata.


  2017   Poprawa efektywności działania Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Publicznym Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia poprzez wymianę niezbędnego sprzętu i wyposażenia  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

  Całkowita wartość Projektu wynosi: 4 700 942,96 zł.

  Dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 3 995 801,51 zł, co stanowi 85 % wydatków kwalifikowanych Projektu.

  Wkład własny w kwocie 705 141,45 zł, co stanowi 15 % wydatków kwalifikowanych Projektu.

  Projekt zakłada doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii (OAiIT). Zakup nowego sprzętu i aparatury medycznej związany jest z potrzebą wymiany wyeksploatowanego sprzętu, który cechuje się dużą awaryjnością oraz brakiem części zamiennych. Zakup nowoczesnego sprzętu, umożliwi wykonywanie nowych usług na rzecz leczenia chorób na OAiIT, prowadzenie innowacyjnych metod leczenia i diagnostyki a tym samym przyczyni się do podniesienia jakości wykonywanych usług i bezpieczeństwa pacjenta oraz utrzymania wysokiej rangi szpitala i jego poszczególnych jednostek organizacyjnych.
  Głównym celem projektu jest podniesienie wydajności świadczeń zdrowotnych realizowanych dla mieszkańców województwa opolskiego na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii dzięki zakupowi specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej.
  Cel główny projektu będzie realizowany poprzez cele szczegółowe:
  1. Wymiana sprzętu medycznego i wyposażenia OAiIT na nowoczesny i efektywny - wymiana przestarzałej i awaryjnej infrastruktury technicznej w OAiIT.
  2. Ułatwienie dostępu do nowoczesnych technik diagnostyczno-leczniczych zarówno dla pacjentów jak i personelu OAiIT .
  3. Wzrost poziomu bezpieczeństwa i komfortu pacjenta OAiIT.
  4. Przywracanie i poprawa stanu zdrowia pacjentów OAiIT z niewydolnościami narządowymi występującymi z różnych przyczyn, po incydentach nagłego zatrzymania krążenia, po ciężkich zatruciach, z sepsą i wstrząsem septycznym, urazami wielonarządowymi, wymagających intensywnego nadzoru i opieki pooperacyjnej.
  5.Skrócenie czasu pobytu w OAiIT.
  6. Przyspieszenie procesu rekonwalescencji i skrócenia czasu absencji chorobowej.
  7. Poprawa warunków użytkowania sprzętu i aparatury medycznej zainstalowanej w OAiIT.
  8. Poprawa jakości realizowanych badań i usług medycznych na OAiIT poprzez wykorzystanie nowych rozwiązań technicznych w kupowanym sprzęcie.
  9. Zwiększenie komfortu przebywania pacjenta na OAiIT podczas leczenia szpitalnego.
  10. Zapewnienie kompleksowości realizacji usług medycznych w ramach jednej komórki medycznej.  2017   Poprawa efektywności działania Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej w Publicznym Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia poprzez wymianę niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz remont  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

  Całkowita wartość Projektu wynosi: 2 351 601,90 zł.

  Dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 1 998 861,61 zł, co stanowi 85 % wydatków kwalifikowanych Projektu.

  Wkład własny w kwocie 352 740,29 zł, co stanowi 15 % wydatków kwalifikowanych Projektu.

  Projekt zakłada doposażenie i remont Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej (OChOiN).
  Zakup nowego sprzętu i aparatury medycznej związany jest z potrzebą wymiany wyeksploatowanego sprzętu (Oddział został oddany do użytku 01.03.1997r.), który cechuje się dużą awaryjnością oraz brakiem części zamiennych. Sprzęt i aparatura zostaną przeznaczone na rzecz leczenia chorób cywilizacyjnych. Dzięki odbudowie zaplecza socjalno-bytowego pacjentów spełni ono wymogi i standardy przewidziane dla oddziałów zabiegowych.
  Głównym celem projektu jest podniesienie wydajności świadczeń zdrowotnych realizowanych dla mieszkańców województwa opolskiego na OChOiN dzięki zakupowi specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej oraz remontowi oddziału. Cel główny projektu będzie realizowany poprzez cele szczegółowe:
  1. Wymiana przestarzałej i awaryjnej infrastruktury technicznej w OChOiN.
  2. Ułatwienie dostępu do nowoczesnych technik diagnostyczno-leczniczych zarówno dla pacjentów jak i personelu.
  3. Wzrost poziomu bezpieczeństwa i komfortu pacjenta.
  4. Przywracanie i poprawa stanu zdrowia pacjentów.
  5. Skrócenie czasu pobytu w OChOiN.
  6. Przyspieszenie procesu rekonwalescencji i skrócenia czasu absencji chorobowej.
  7. Poprawa warunków użytkowania sprzętu i aparatury medycznej zainstalowanej w OChOiN.
  8. Poprawa jakości realizowanych badań i usług medycznych poprzez wykorzystanie nowych rozwiązań technicznych w kupowanym sprzęcie.
  9. Zwiększenie komfortu przebywania pacjenta na oddziale podczas leczenia szpitalnego.
  10. Zapewnienie kompleksowości realizacji usług medycznych w ramach jednej komórki medycznej.  2017   Poprawa efektywności działania Oddziału Okulistyki w Publicznym Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia poprzez wymianę niezbędnego sprzętu i wyposażenia i remont  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

  Całkowita wartość Projektu wynosi: 3 529 335,61 zł.

  Dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 2 999 935,26 zł, co stanowi 85 % wydatków kwalifikowanych Projektu.

  Wkład własny w kwocie 529 400,35 zł, co stanowi 15 % wydatków kwalifikowanych Projektu.

  Projekt zakłada zakup aparatury medycznej niezbędnej w skutecznym, innowacyjnym i sprawdzonym leczeniu wszelkich chorób związanych ze wzrokiem oraz remont Oddziału Okulistyki celem stworzenia infrastruktury zmierzającej do poprawy ogólnej wydajności usług medycznych w zakresie opieki nad osobami starszymi, w tym osobami z niepełnosprawnościami. Zakup nowoczesnego sprzętu i remont instalacji: wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej ,CO i gazów medycznych, remont łazienek, stropów, podłóg, brudownika, systemów ppoż., wymianę zestawów przyłóżkowych umożliwi wykonywanie nowych usług na rzecz leczenia chorób na Oddziale Okulistyki, prowadzenie innowacyjnych metod leczenia i diagnostyki, a tym samym przyczyni się do podniesienia jakości wykonywanych usług i bezpieczeństwa pacjenta oraz utrzymania wysokiej rangi szpitala i jego poszczególnych jednostek organizacyjnych. Za pomocą zakupionego w ramach projektu sprzętu na oddziale okulistyki będą leczone poza zaćmą oka m.in. następujące choroby: zwyrodnienie plamki związane z wiekiem, witrektomia, jaskra, odwarstwianie siatkówki, chirurgia rogówki, zapalenie rogówki, leczenie zeza, leczenie urazów.  2017   Koordynowanie i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2
  Tytuł Projektu : "Koordynowanie i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2" , realizowany w partnerstwie z Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 , działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych ( w zakresie kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem ), Oś VIII Integracja społeczna .

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

  Całkowita wartość Projektu dla szpitali partnerskich wynosi: 7 560 593,37 zł.

  Dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 6 426 504,36 zł, co stanowi 85 % wydatków kwalifikowanych Projektu.

  Dofinansowanie ze środków dotacji celowej w kwocie 718 256,37 zł, co stanowi 9,5 % wydatków kwalifikowanych Projektu.

  Wkład własny - dotacja celowa z budżetu Województwa Opolskiego dla Uniwersytetu Opolskiego na pokrycie wkładu własnego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu w kwocie 415 832,64 zł, co stanowi 5,5 % wydatków kwalifikowanych Projektu.

  Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu realizuje zakres Zadania nr 3 Profilaktyka zakażeń pneumokokowych.

  Opis działań w projekcie :
  1. Zakup wyposażenia punktu szczepień : lodówki na szczepionki oraz wagi pediatrycznej.
  2. Wykonanie 3 000 szczepień pneumokokowych dzieci do 2 -go roku życia , odpowiednio do wieku dziecka dwoma lub trzema dawkami.

  Szczepieniami objęte są dzieci z powiatu opolskiego i miasta Opola, powiatu nyskiego, powiatu prudnickiego. Szczepienia prowadzone są w sposób ciągły przez okres trwania projektu tj. do lutego 2019r.W ramach programu poprawy opieki nad matką i dzieckiem "Opolskie dla rodziny"

  Jako Lider w Projekcie Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu bierze udział w działaniach:
  MODUŁ 1 - Poprawa jakości opieki nad kobietą w ciąży, porodu i połogu
  BLOK 1.1 - Wczesne wykrywanie wad rozwojowych - Nieinwazyjne badania prenatalne dla kobiet poniżej 35 r.ż.
  BLOK 1.3 - Poradnictwo specjalistyczne dla rodziców, w tym psychologiczne, dietetyczne, fizjoterapeutyczne
  MODUŁ 2 - Ochrona zdrowia dziecka w kierunku wsparcia jego rozwoju psychospołecznego
  BLOK 2.1 - Pogłębiona diagnostyka rozwoju (psychomotorycznych) dziecka (ocena wg. kamieni milowych, Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka, skala Brazeltona, metoda Prechtla)
  BLOK 2.2 - Wsparcie koordynowane (w każdym projekcie powstała komórka zajmująca się koordynacją wsparcia)
  BLOK 2.3 - Niwelowanie nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2
  - Wsparcie z zakresu żywienia (multidyscyplinarny zespół ds. żywienia dzieci)
  - Opieka psychologiczna dzieci i rodziców
  - Mobilny instruktaż rehabilitacyjny w warunkach domowych
  - Leczenie paliwizumabem.

  Drugim partnerem jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie, który bierze udział w działaniach:
  MODUŁ 1 - Poprawa jakości opieki nad kobietą w ciąży, porodu i połogu
  BLOK 1.1 - Wczesne wykrywanie wad rozwojowych - Nieinwazyjne badania prenatalne dla kobiet poniżej 35 r.ż.  2017   Optymalizacja opieki nad kobietą ciężarną, matką i noworodkiem z uwzględnieniem kontaktu rodziców z dzieckiem i promocji karmienia naturalnego

  Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu wraz z Partnerem projektu Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu , realizują rozszerzenie zakresu projektu pn. "Optymalizacja opieki nad kobietą ciężarną, matką i noworodkiem z uwzględnieniem kontaktu rodziców z dzieckiem i promocji karmienia naturalnego", współfinansowanego z Programu Operacyjnego PL07 w ramach MF EOG i NMF 2009-2014 "Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych".

  W związku z oszczędnościami powstałymi podczas realizacji projektu Lider projektu i Partner otrzymali dodatkowe środki w kwocie 855 319,00 PLN na zakupy aparatury medycznej , szkolenia personelu medycznego obu szpitali i badania pacjentek u Partnera projektu.
  Dodatkowe działania w projekcie przyczynią się do wzrostu jakości świadczonych usług , a zakup aparatury medycznej służącej edukacji pozwoli na szerszą opiekę nad kobietą ciężarną, matką i noworodkiem.

  Zakupy aparatury medycznej u Lidera projektu to :
 • inkubatory zamknięte,
 • inkubator hybrydowy,
 • głowice liniowa i mikrokonweksowa do USG,

  Natomiast u Partnera projektu to:
 • trenażer do laparoskopii,
 • fantomy położnicze,
 • mobilny aparat USG,
 • respiratory Fabian Evolution i Infant Flow,
 • Opti Flow.

  Rozszerzenie zakresu projektu jest kontynuacją realizacji założeń Programu PL07 dotyczącego poprawy i lepszego dostosowania ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych.
  Służy poprawie opieki perinatalnej w obszarze świadczeń z zakresu profilaktyki, diagnostyki i leczenia w celu zwiększenia liczby urodzeń.
  Celem projektu jest również promocja karmienia naturalnego, dbałość o kobietę od początku trwania ciąży - zmniejszenie liczby poronień oraz wykrycie ewentualnych wad lub powikłań.
  Grupy docelowe, do których projekt jest skierowany to kobiety ciężarne, matki i noworodki oraz lekarze neonatolodzy i pediatrzy.

  Zakończenie realizacji rozszerzonego zakresu projektu nastąpiło w dniu 30 kwietnia 2017r.

  Sprostowanie  2015   Optymalizacja opieki nad kobietą ciężarną, matką i noworodkiem z uwzględnieniem kontaktu rodziców z dzieckiem i promocji karmienia naturalnego

  Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu wraz z Partnerem projektu: Samodzielnym Specjalistycznym Zespołem Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu od 15.01.2015r. Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, realizują projekt pn. "Optymalizacja opieki nad kobietą ciężarną, matką i noworodkiem z uwzględnieniem kontaktu rodziców z dzieckiem i promocji karmienia naturalnego"

  współfinansowany z Programu Operacyjnego PL07 w ramach MF EOG i NMF 2009-2014
  "Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych"

  Kwota dofinansowania :
 • Koszty kwalifikowane brutto: 9 356 777,00 zł
 • Dofinansowanie w wysokości 80 % wartości zadania : 7 485 421,00 zł
 • Wkład własny 20% wartości zadania : 1 871 356,00 zł
 • Wydatki inwestycyjne : 6 378 719,00 zł

  Realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ na zmniejszenie postępującego niżu demograficznego na obszarze Województwa Opolskiego , a także całego kraju.
  Cel projektu to poprawa opieki perinatalnej - świadczenia z zakresu profilaktyki, diagnostyka i leczenie w celu zwiększenia liczby urodzeń.
  Grupy docelowe, do których projekt jest skierowany to kobiety ciężarne, matki i noworodki, rodzice wczeœniaków.
  Założeniem projektu jest uwzględnienie kontaktu rodziców z dzieckiem i promocja karmienia naturalnego, dbałoœć o kobietę od początku trwania ciąży - zmniejszenie liczby poronień oraz wykrycie ewentualnych wad lub powikłań.

  Działania planowane do realizacji - zadania w ramach projektu (brutto):
 • opieka nad noworodkiem wymagającym intensywnej terapii : 4 773 557,00 zł
 • opieka nad matką, ciążą i noworodkiem : 3 126 108,00 zł
 • utworzenie banku mleka : 1 381 642,00 zł
 • promocja projektu : 75 470,00 zł

  Najważniejsze elementy części inwestycyjnej związanej z przebudową/rozbudową/remontem :
 • przebudowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Noworodków w PS ZOZ WCM w Opolu,
 • modernizacja Oddziału Patologii Noworodków i Wcześniaków w Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu
 • dostosowanie pomieszczeń na potrzeby utworzenia Banku Mleka w Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu
 • zakup wyposażenia medycznego na potrzeby wyposażenia Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.

  Założone wskaźniki do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu to :
 • liczba pacjentów korzystających z poprawy usług zdrowotnych - 4595
 • liczba wdrożonych projektów infrastrukturalnych - 1
 • liczba sesji szkoleniowych dla personelu medycznego - 7
 • liczba pacjentów hospitalizowanych rocznie w OAiITDiN, w przypadku których możliwa jest obecność rodziców o każdej porze i ich aktywny udział w procesie leczenia - 325
 • liczba udzielonych porad w nowoutworzonych poradniach : Laktacyjnej oraz Patologii Wczesnej Ciąży ( rocznie) - 740
 • liczba litrów mleka kobiecego w Banku Mleka ( rocznie ) - 200

  Zakończenie realizacji projektu planowane jest w kwietniu 2016r.

  ginekologia.opole.pl
  www.opiekanadmatkaidzieckiem.pl
  I konferencja naukowa - www.zywienienoworodkow.pl  2014   Środowisko informatyczne dla e-usług w PS ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu


  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013


  PS ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu informuje, że rozpoczęło realizację projektu pt.:

  "Środowisko informatyczne dla e-usług w PS ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu",


  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.
  Oś priorytetowa RPOP.02.00.00 - Społeczeństwo informacyjne,
  Działanie RPOP.02.02.00 - Moduły informacyjne, platformy e-usługi i bazy danych.

  Zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie zakończenie rzeczowe realizacji projektu nastąpi do 30.11.2014r.

  Wartość zadania wynosi : 1 658 655,00 zł.

  Wysokość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi : 1 409 856,75 zł, co stanowi 85% wartości zadania.

  Udział środków własnych PS ZOZ WCM wynosi : 248 798,25 zł , co stanowi 15% wartości zadania.  czerwiec 2010   Rozwój systemu ratownictwa medycznego regionu


  PS ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu rozpoczyna realizację projektu pn.

  "Rozwój systemu ratownictwa medycznego regionu poprzez budowę lądowiska dla śmigłowców sanitarnych na terenie Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu"


  Projekt jest Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, wg Priorytetu XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, dla Działania:

 • 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego

  Środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko stanowią 85% wartości zadania
  Pozostałe źródło finansowania to środki Województwa Opolskiego i wkład własny PS ZOZ WCM stanowiący łącznie 15% wartości zadania.
  Projekt będzie realizowany w terminie do 31.10.2010r.

  Budowa lądowiska dla śmigłowców sanitarnych jest częścią zadania.
  Oprócz lądowiska, równocześnie obok powstanie parking dla pracowników na 100 miejsc parkingowych.
  Budowa parkingu jest kosztem niekwalifikowanym nie będzie współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.  styczeń 2010   Poprawa jakości i nowatorskie usługi medyczne


  PS Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu zrealizował w 2009r. projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 wg Umowy Nr Z/2.16/I/1.3.2/4/09/U/11/09 z dnia 17 czerwca 2009r wraz z aneksami nr1 i nr2.

 • Priorytet 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów
 • Działanie 1.3 - Regionalna Infrastruktura Społeczna

  Tytuł projektu:

  "Poprawa jakości i nowatorskie usługi medyczne w oparciu o zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego".


  Projekt został zrealizowany przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w kwocie 2250000 zł , co po aneksie do umowy stanowi 65,74% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu oraz ze środków własnych PS ZOZ WCM w wysokości 1 172 376,84 zł , co stanowi 34,26% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.
  Projekt dotyczył zakupu nowoczesnej aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii Dzieci oraz dla Oddziału Urologii dla wprowadzenia nowatorskich metod leczenia oraz zakupu odtworzeniowego sprzętu medycznego dla wymienionych oddziałów.
  Dla Oddziału Intensywnej Terapii Dzieci zakupiony został m.in. aparat Cool-cap, do kontrolowanego schłodzenia mózgu noworodka w celu zmniejsza się jego poniedotlenieniowego uszkodzenia.
  Całość sterowana jest precyzyjnie elektronicznym modułem sterującym. Urządzenie wyposażone jest w liczne alarmy i systemy zabezpieczające m.in. monitor czynności bioelektrycznej mózgu (CFM).
  Drugim urządzeniem medycznym zakupionym w ramach projektu jest aparat do kruszenia kamieni w układzie moczowym falami uderzeniowymi generowanymi pozaustrojowo (ESWL) dla Oddziału Urologii.
  Aparat ten służy do leczenia kamicy układu moczowego w sposób bezinwazyjny oraz bez konieczności hospitalizacji (leczenie ambulatoryjne).
  Niezbędny zestaw urologiczny to: Nefroskop do PCNL (komplet z optyką), Ureterorenoskop giętki, Ureterorenoskop sztywny, Pompa do zabiegu PCNL, Generator pneumatyczny do kruszenia kamieni, Laser urologiczny do kruszenia kamieni i rozcinania zwężeń w drogach moczowych, Źródło zimnego światła (ksenonowe),Tor wizyjny z kamerą.  czerwiec 2009   Poprawa jakości i nowatorskie usługi medyczne


  PS ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu realizuje obecnie projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego wg Umowy Nr Z/2.16/I/1.3.2/4/09/U11/09 z dnia 17 czerwca 2009r.

 • Priorytet 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów
 • Priorytet 3 - Rozwój lokalny /z wyłączeniem Działania 3.4/

  Tytuł projektu:

  "Poprawa jakości i nowatorskie usługi medyczne w oparciu o zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego".


  Projekt jest współfinansowany w 75% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz w 25% ze środków własnych PS ZOZ WCM.
  Projekt obejmuje zakup nowoczesnej aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii Dzieci oraz dla Oddziału Urologii dla wprowadzenia nowatorskich metod leczenia oraz zakup odtworzeniowy sprzętu medycznego dla wymienionych oddziałów.
  Dla Oddziału Intensywnej Terapii Dzieci zakupiony został m.in. aparat Cool-cap, do kontrolowanego schłodzenia mózgu noworodka w celu zmniejsza się jego poniedotlenieniowego uszkodzenia.
  Całość sterowana jest precyzyjnie elektronicznym modułem sterującym. Urządzenie wyposażone jest w liczne alarmy i systemy zabezpieczające m.in. monitor czynności bioelektrycznej mózgu (CFM).
  Drugim urządzeniem medycznym zakupionym w ramach projektu jest aparat do kruszenia kamieni w układzie moczowym falami uderzeniowymi generowanymi pozaustrojowo (ESWL) dla Oddziału Urologii.
  Aparat ten służy do leczenia kamicy układu moczowego w sposób bezinwazyjny oraz bez konieczności hospitalizacji (leczenie ambulatoryjne).
  Niezbędny zestaw urologiczny to: Nefroskop do PCNL (komplet z optyką), Ureterorenoskop giętki, Ureterorenoskop sztywny, Pompa do zabiegu PCNL, Generator pneumatyczny do kruszenia kamieni, Laser urologiczny do kruszenia kamieni i rozcinania zwężeń w drogach moczowych, Źródło zimnego światła (ksenonowe),Tor wizyjny z kamerą.  maj 2009   inwestujemy w Twoją przyszłość  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
  "inwestujemy w Twoją przyszłość"

  PS ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu jest Partnerem Projektu Kluczowego pn. "Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej", realizowanego przez Lidera Projektu - Województwo Opolskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
  Oś priorytetowa: RPOP. 05.00.00 Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe.
  Działanie: RPOP.05.02.00 Rozwój bazy medycznej w regionie.
  Poddziałanie: RPOP.05.02.01 Stacjonarna opieka medyczna.

  W ramach Projektu Kluczowego Partner Projektu - PS ZOZ WCM - realizuje zadanie pn.

  "Przebudowa pomieszczeń dla Oddziału Kardiochirurgii;
  Przebudowa Oddziału Neurochirurgii;
  Dobudowa pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej dla potrzeb rezonansu magnetycznego;
  Przebudowa pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej na potrzeby Wojewódzkiej Przychodni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
  ".


  Zgodnie z Umową zawartą z Liderem Projektu całkowita wartość zadania wynosi 10 000 000,00 zł.

  Udział w finansowaniu zadania przedstawia się następująco:
  1. Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 45,87% wartości zadania,
  2. Środki Województwa Opolskiego: 46,13% wartości zadania,
  3. Środki własne WCM: 8,00% wartości zadania.

  Zadanie będzie realizowane w terminie od 19.12.2008r. do 30.06.2010r.
  1. Przebudowa pomieszczeń dla Oddziału Kardiochirurgii będzie obejmować przede wszystkim utworzenie drugiej sali operacyjnej wraz z zapleczem medycznym dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii, co przyczyni się do poprawy dostępności do wysokospecjalistycznych zabiegów kardiochirurgicznych oraz zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów.

  2. Rosnące zapotrzebowanie na usługi medyczne w zakresie neurochirurgii wymusza konieczność przebudowy i modernizacji Oddziału Neurochirurgii, polegającej na zaadaptowaniu przyległych pomieszczeń na potrzeby oddziału.
   Efektem przebudowy będzie utrzymanie dotychczasowej liczby łóżek, ale w dwuosobowych salach wyposażonych we własne węzły sanitarne, wydzielenie łóżek intensywnych w większych pomieszczeniach o nowej lokalizacji, poprawa komunikacyjności oddziału, zwiększenie ilości pomieszczeń pomocniczych i socjalnych.
   Realizacja Projektu przyniesie efekt w postaci poprawy jakości świadczonych usług i dostępności do wysokospecjalistycznych zabiegów medycznych.

  3. Przebudowa części pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej na potrzeby Wojewódzkiej Przychodni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej wiąże się z przeniesieniem dotychczas funkcjonującej przychodni do zaadaptowanych na ten cel pomieszczeń ZDL, co znacznie poprawi warunki ambulatoryjnego leczenia pacjentów, ułatwi pacjentom dostęp do Zakładu Diagnostyki Obrazowej, który znajduje się na tym samym poziomie, a tym samym poprawi jakość leczenia pacjentów z urazami ortopedycznymi.

  4. Dobudowa pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej dla potrzeb rezonansu magnetycznego daje szansę zwiększenia zakresu badań w obszarze diagnostyki obrazowej, poprawę jakości i efektywności leczenia, zwiększenie ilości udzielanych świadczeń medycznych oraz skrócenie czasu oczekiwania na procedury medyczne.  2 grudnia 2005   Zakup karetki typu R


  PS ZOZ WCM w Opolu w grudniu 2005 roku dokonał zakupu karetki R w ramach projektu "Modernizacja wyposażenia w zakresie środków transportu sanitarnego - zakup karetki typu R", której koszt wyniósł 353.084,68 PLN. Projekt ten w 75% współfinansowany został przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, w 25% z krajowych środków publicznych.

  Zakup karetki "R" z pełnym nowoczesnym wyposażeniem medycznym m.in. w defibrylator, respirator, pulsoksymetr, pompę infuzyjną, ssak przenosiny, krzesełko kardiologiczne, nosze reanimacyjno-transportowe, nosze podbierakowe, deskę ortopedyczną, ale także w system łączności i nawigacji satelitarnej odpowiada aktualnie obowiązującym wymogom i standardom systemu ratowniczego.

  Nowoczesny zespół wyjazdowy "R" poprawi zdecydowanie dostępność, jakość i ciągłość zaopatrzenia medycznego. Zapewni udzielenie pomocy medycznej na miejscu zdarzenia oraz kontynuację specjalistycznych procedur medycznych wykonywanych już w Oddziale Ratunkowym, profesjonalną opiekę nad poszkodowanym pacjentem od pierwszych minut zdarzenia - wypadku - oraz pacjentów z bólami w klatce piersiowej zgodnie z programem kardiologicznym "złota godzina". PS ZOZ WCM w Opolu włączone jest w sieć ratownictwa medycznego dla województwa opolskiego zabezpieczając m.in. opolski odcinek autostrady A4.

  Karetka typu R Karetka typu R Karetka typu R


  9 września 2005   Modernizacja tomografu komputerowego


  PS ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu informuje, że we wrześniu br. zakończona została modernizacja tomografu komputerowego, której koszt przekroczył 5,1 mln PLN. Projekt ten w 75% współfinansowany został przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, w 25% z krajowych środków publicznych.
  Zmodernizowany tomograf umożliwi wykonywanie niedostępnych dotychczas, a bardzo oczekiwanych przez klinicystów różnych specjalności procedur diagnostycznych takich jak:

  badanie serca, a w szczególności naczyń wieńcowych - kardio - TK,
  angiografia KT,
  perfuzja mózgu,
  badanie płuc w zatorowości oraz badanie płuc z wykorzystaniem programu mierzenia objętości guzków umożliwiającego obiektywizację ocen kontrolnych,
  wirtualne badania endoskopowe,
  badania całego ciała w przypadku urazów wielonarządowych.

  Modernizacja tomografu komputerowego zainstalowanego w zakładzie Diagnostyki Obrazowej WCM w Opolu umożliwi znaczny rozwój diagnostyczny wszystkich 16 Oddziałów, a w szczególności Oddziałów: Kardiologii, Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej. Zmodernizowany tomograf w połączeniu z nowoczesnym oprogramowaniem umożliwia:

  prowadzenie diagnostyki na najwyższym światowym poziomie przy znaczącym zwiększeniu liczby badanych chorych,
  zapewnienie pacjentom dużego bezpieczeństwa istotnie ograniczającego dawki promieniowania rtg.,
  w sposób nowoczesny archiwizować wyniki badań przyczyniając się do ochrony środowiska naturalnego.


  Tomograf Tomograf

   
 •                                                                                                                                                                                                                                                                                                
  MISJA SZPITALA:
  Nie szkodzić,
  lecz działać dla dobra chorego
  2005-18 Data aktualizacji:
  2018.10.29 10:31