Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
al. W. Witosa 26, 45-401 Opole


Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu działa na podstawie:
 • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016, poz. 1638, z późn. zm.),
 • Statutu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu wprowadzonego zarządzeniem nr 51/2018 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w statucie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu

  Na mocy porozumienia zawartego w dniu 9 czerwca 2017 r. pomiędzy Województwem Opolskim reprezentowanym przez Marszałka Województwa Opolskiego oraz Wicemarszałka Województwa Opolskiego a Uniwersytetem Opolskim reprezentowanym przez Rektora i Prorektora ds. Zarządzania i Rozwoju zostały przekazane wszystkie uprawnienia i obowiązki podmiotu tworzącego podmiot leczniczy tj. PS ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu na rzecz Uniwersytetu Opolskiego.

  Przekazanie szpitala PS ZOZ Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu przez Marszałka Województwa Opolskiego na rzecz Uniwersytetu Opolskiego nastąpiło w formie umowy darowizny. Akt Notarialny Repertorium A nr 6021/2017 został spisany w dniu 14 czerwca 2017 r. w Opolu, w siedzibie Uniwersytetu Opolskiego przed notariuszem z Kancelarii Notarialnej w Opolu, przy ulicy Kołłątaja 10.

  Zarządzeniem nr 27/2017 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 14 czerwca 2017 r. Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu zmienił nazwę na Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu działający w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

  Organem założycielskim jest Uniwersytet Opolski.”

  Potwierdzeniem wysokiej jakości świadczonych przez nas usług jest przyznanie w 2009r., 2013r. i 2017r. akredytacji przez Centrum Monitorowania Jakoœci w Ochronie Zdrowia oraz otrzymanie i kontynuacja od 11 stycznia 2007r. certyfikatów Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg norm:
  • ISO 9001:2000 System Zarządzania Jakością,
  • ISO 14001:2004 System Zarządzania Środowiskowego,
  • OHSAS 18001:2007 System Zarządzania BHP,
  • ISO/IEC 27001:2013 System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji od 2015r.
    ISO 9001:2008  ISO 14001:2004  OHSAS 18001  ISO 27001

  Uhonorowano nas także:
  • I miejscem i tytułem "Pracodawca-Organizator Pracy Bezpiecznej" w Ogólnopolskim konkursie Państwowej Inspekcji Pracy
  • certyfikatem "W Trosce o Środowisko" za skuteczną i efektywną realizację zadań w ochronie środowiska oraz wyróżniającą się współpracę przyznanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

 • 1. Celem działalności naszego szpitala jest:

  sprawowanie opieki stacjonarnej, udzielanie specjalistycznych i konsultacyjnych świadczeń ambulatoryjnych oraz świadczeń diagnostycznych,
  współdziałanie w organizowaniu i prowadzeniu szkolenia i dokształcania pracowników medycznych oraz innych pracowników zatrudnionych w zakładach opieki zdrowotnej na terenie województwa,
  profilaktyka, promocja zdrowia i realizacja programów zdrowotnych.

  Zadania te realizujemy poprzez poszczególne jednostki i komórki organizacyjne Szpitala Klinicznego w Opolu. Dysponujemy ponad 600 miejscami łóżkowymi na 16 oddziałach szpitalnych. Pacjenci przebywają na salach dwu i trzyosobowych, mają możliwość leczenia przez kilku specjalistów z różnych dziedzin medycyny w tym samym czasie i miejscu, co znacznie ułatwia zarówno postawienie prawidłowej diagnozy, jak i leczenie.

  Zapewniamy wysoki poziom naszych świadczeń dzięki bardzo dobrze wyszkolonej kadrze oraz doskonałemu zapleczu sprzętowemu, umożliwiającemu przeprowadzanie badań i zabiegów nowoczesnych, wysokospecjalistycznych, a nierzadko - unikatowych.

  2. Świadczenia zdrowotne są udzielane w następujących komórkach organizacyjnych Szpitala Klinicznego w Opolu:

  a) opieka stacjonarna


  b) specjalistyczna opieka ambulatoryjna

  Poradnia Alergologiczna

  c) zakłady


  2005-17
  adres strony:ostatnia modyfikacja: 2018.10.01 09:55
  http://www.wcm.opole.pl/struktura.php