Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
al. W. Witosa 26, 45-401 Opole


Polityki ISO


   POLITYKA JAKOŚCI


Nadrzędnym celem Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu jest świadczenie specjalistycznych kompleksowych usług medycznych na najwyższym poziomie zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi i oczekiwaniami pacjentów, zapewniając im i osobom odwiedzającym, a także personelowi przyjazne oraz bezpieczne warunki pobytu i pracy.

Pracownicy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu realizują świadczenia medyczne zgodnie z misją "Jesteśmy profesjonalistami specjalnie dla Ciebie".

Najwyższe kierownictwo określa kierunki działania Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu i ustanawia szczegółowe cele jakościowe do realizacji na wszystkich szczeblach organizacyjnych. Dyrekcja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu zobowiązuje się do zapewnienia zasobów i środków umożliwiających realizację przyjętych celów, w zakresie:

 • uświadamiania i angażowania personelu w działania na rzecz poprawy jakości oferowanych usług
 • rozszerzenia zakresu świadczonych usług medycznych
 • podnoszenia kwalifikacji personelu mającego wpływ na świadczenie specjalistycznych usług medycznych
 • doskonalenia działań organizacyjnych i technicznych celem poprawy warunków bytowych pacjenta
 • systemowego podejścia do identyfikacji ryzyka medycznego
 • zapewnienia ciągłego nadzoru nad podwykonawcami realizującymi usługi medyczne
 • sukcesywnego wprowadzania i modyfikacji systemów informatycznych
 • zobowiązania do ciągłego doskonalenia skuteczności wdrażanego systemu zarządzania jakością
 • wdrażania systemu zarzadzania jakością zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2015

  Świadczenie wysokospecjalistycznych usług medycznych zagwarantowane jest poprzez realizację i ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania jakością zgodnie z normą międzynarodową ISO 9001:2008.

  Polityka Jakości stanowi zobowiązanie wobec wszystkich pacjentów i jest znana oraz w pełni popierana przez pracowników Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. •    POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY


  Nadrzędnym celem Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu jest świadczenie specjalistycznych usług medycznych na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi i oczekiwaniami pacjentów, zapewniając im i osobom odwiedzającym, a także personelowi przyjazne oraz bezpieczne warunki pobytu i pracy.

  Pracownicy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu realizują w pracy codziennej założenia misji "Jesteśmy profesjonalistami specjalnie dla Ciebie".

  Najwyższe kierownictwo określa kierunki działania Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu i ustanawia szczegółowe cele z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy do realizacji na wszystkich szczeblach organizacyjnych. Dyrekcja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu zobowiązuje się do zapewnienia zasobów i środków umożliwiających realizację przyjętych celów, w zakresie:

 • uświadamiania i angażowania pracowników do działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy
 • zapobiegania urazom, schorzeniom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym
 • dążenia do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy na wszystkich stanowiskach pracy
 • spełniania wymagań prawnych oraz innych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
 • zapewnienia odpowiednich zasobów ludzkich i sprzętowych do wdrażania polityki bhp
 • zapewnienia nadzoru nad podwykonawcami realizującymi usługi na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu
 • identyfikowania zagrożeń, ocena ryzyka zawodowego i określenie skutecznych środków kontroli
 • ciągłego doskonalenia działań w zakresie skuteczności systemu zarządzaniabezpieczeństwem i higieną pracy.

  Realizacja polityki odbywa się poprzez zaangażowanie i odpowiedzialność najwyższego kierownictwa w działania na rzecz ochrony zdrowia i życia pracowników w środowisku pracy oraz ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z normą OHSAS 18001:2007.

  Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy jest znana i w pełni popierana przez pracowników Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. •    POLITYKA ŚRODOWISKOWA


  Nadrzędnym celem Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu jest świadczenie specjalistycznych kompleksowych usług medycznych na najwyższym poziomie zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi i oczekiwaniami pacjentów, zapewniając im i osobom odwiedzającym, a także personelowi przyjazne oraz bezpieczne warunki pobytu i pracy.

  Pracownicy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu realizują w pracy codziennej założenia misji "Jesteśmy profesjonalistami specjalnie dla Ciebie".

  Najwyższe kierownictwo określa kierunki działania Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu i ustanawia szczegółowe cele z zakresu ochrony środowiska do realizacji na wszystkich szczeblach organizacyjnych. Dyrekcja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu zobowiązuje się do zapewnienia zasobów i środków umożliwiających realizację przyjętych celów, w zakresie:

 • uświadamiania i angażowania personelu w działania na rzecz ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko w wyniku wykonywania usług
 • prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi ochrony środowiska
 • stosowanie w możliwie szerokim zakresie technik i technologii związanych z eksploatacją ograniczających zakres korzystania ze środowiska
 • prawidłowego gospodarowania wodą i ściekami
 • efektywnego zużycia nośników energii cieplnej i elektrycznej
 • prawidłowego zarządzania odpadami
 • zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza i wody
 • ograniczenie możliwość powstawania szkód w środowisku, poprzez zapobieganie poważnym awariom oraz ograniczeni skutków zaistniałych awarii
 • zapewnienia nadzoru nad podwykonawcami realizującymi usługi na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu
 • doskonalenie zasad komunikacji i przepływu informacji pomiędzy Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Opolu a zainteresowanymi stronami
 • identyfikacji ryzyka pozamedycznego
 • monitorowanie wpływu naszego Szpitala Klinicznego w Opolu na środowisko
 • ciągłego doskonalenia skuteczności wdrożonego systemu zarządzania Środowiskowego
 • wdrażania systemu zarządzania środowiskowego zgodnie z wymaganiami normy ISO 14001:2015

  Realizacja Polityki i ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2004, odbywa się poprzez zaangażowanie i odpowiedzialność najwyższego kierownictwa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu w działaniach na rzecz rozwoju ochrony środowiska, a także podnoszenie świadomości naszych pracowników, których praca ma wpływ na środowisko.

  Troska o środowisko przejawia się na każdym etapie realizacji działalności Szpitala Klinicznego w Opolu począwszy od zakupów kończąc na wdrażaniu innowacyjnych, energooszczędnych i przyjaznych dla środowiska technologii.

  Polityka środowiskowa jest znana i w pełni popierana przez pracowników Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu oraz podana do wiadomości współpracującym firmom. •    POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI


  Nadrzędnym celem Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu jest świadczenie specjalistycznych usług medycznych na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi i oczekiwaniami pacjentów, zapewniając im i osobom odwiedzającym, a także personelowi przyjazne oraz bezpieczne warunki pobytu i pracy.

  Pracownicy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu realizują w pracy codziennej założenia misji "Jesteśmy profesjonalistami specjalnie dla Ciebie".

  Najwyższe kierownictwo określa kierunki działania Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu i ustanawia szczegółowe cele z zakresu bezpieczeństwa informacji do realizacji na wszystkich szczeblach organizacyjnych. Dyrekcja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu zobowiązuje się do zapewnienia zasobów i środków umożliwiających realizację przyjętych celów, w zakresie:

 • przeprowadzania aktualnych szkoleń podnoszących świadomość personelu w zakresie wymogów systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • identyfikacji i zapobiegania incydentom naruszenia bezpieczeństwa informacji
 • zarządzania ryzykiem związanym z bezpieczeństwem informacji
 • zagwarantowania poufności, integralności oraz dostępności informacji
 • wdrażania zabezpieczeń podnoszących poziom bezpieczeństwa informacji
 • prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa informacji
 • zapewnienia odpowiednich zasobów ludzkich i sprzętowych do wdrażania tej polityki
 • doskonalenia działań organizacyjnych i technicznych celem poprawy bezpieczeństwa informacji
 • zapewnienia nadzoru nad podwykonawcami realizującymi usługi informatyczne na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu
 • ciągłego doskonalenia działań w zakresie skuteczności systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

  Realizacja polityki odbywa się poprzez zaangażowanie i odpowiedzialność najwyższego kierownictwa w działania na rzecz bezpieczeństwa informacji oraz ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z normą PN-ISO/IEC 27001.

  Polityka bezpieczeństwa informacji jest znana i w pełni popierana przez pracowników Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.

 •  
  2005-17
  adres strony:ostatnia modyfikacja: 2018.02.21 12:44
  http://www.wcm.opole.pl/ISOpolityki.php