Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
strona główna  dodaj do ulubionych  drukuj stronę
   Aspekty środowiskowe
   Uniwersytecki Szpital Kliniczny w OpoluAspekty środowiskowe

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu w Opolu identyfikuje te elementy działań, operacje i procesy, które mogą lub mają wpływ na środowisko. Na podstawie analizy prowadzonej przez nasz Szpital zidentyfikowano wymienione poniżej znaczące aspekty środowiskowe czyli takie, które mają lub mogą mieć znaczący wpływ na środowisko.

LISTA ZNACZĄCYCH ASPEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH

L.p. Znaczący aspekt środowiskowyMiejsce powstania (proces)
1.Wytwarzanie odpadów medycznych zakaŸnych i specjalnych.Oddziały ,Przychodnie, Blok Operacyjny , Pracownie, Stacja Dializ , Apteka, Zakłady i inne komórki medyczne.
2.Wytwarzanie odpadów niemedycznych niebezpiecznych.Dział Eksploatacji, Apteka, Centralna Sterylizatornia.
3.Wytwarzanie odpadów medycznych i niemedycznych innych niż niebezpieczne (bioodpady, odpady ogóle komunalne i socjalne).Wszystkie komórki organizacyjne Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.
4.Zużycie energii elektrycznej – napęd aparatury i urządzeń oraz oświetlenie.Wszystkie komórki organizacyjne Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.
5.Zużycie energii cieplnej.Wszystkie komórki organizacyjne Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu
6.Pobór wody podziemnej z własnego ujęcia.Stacja Uzdatniania wody wraz z Hydroforownią.
7.Odprowadzanie ścieków.Wszystkie komórki organizacyjne Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.
8.Emisja hałasu.Maszynownia agregatów KWS, wentylatory dachowe, kosiarki ręczne spalinowe, traktorek z kosiarką.
9.Stosowanie substancji i materiałów niebezpiecznych : trucizny, odczynniki, benzyna, spirytus, środki dezynfekcyjne, utrwalacz, wywoływacz.Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Apteka, Oddziały , Przychodnie , Pracownie , Zakład Diagnostyki Obrazowej, Zakład Mikrobiologii , Zakład Medycyny Sądowej , Zakład Patomorfologii , Blok Operacyjny , Centralna Sterylizatornia i inne komórki medyczne.
10.Emisja zanieczyszczeń do atmosfery: Dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla, pył ogółem, chlorowodór, fluorowodór, dioksyny, furany, metale ciężkie, spaliny z oleju napędowego, dwutlenek węgla.Spalarnia odpadów medycznych, Maszynownie agregatów prądotwórczych, Kotłownia.
11.Zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi w wyniku sytuacji awaryjnych.Wszystkie komórki organizacyjne Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.
12.Promieniowanie elektromagnetyczne wytwarzane przez nadajniki radiowe.Dach budynku łóżkowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                               
MISJA SZPITALA:
Nie szkodzić,
lecz działać dla dobra chorego
2005-18 Data aktualizacji:
2017.07.17 09:27